Art. 4. - Zasady szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.129.598

Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 1999 r.
Art.  4. 6

 

1.
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzory wniosków o wydanie certyfikatu importowego, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii,
2)
dokumenty, które powinny być dołączone do wniosków, o których mowa w pkt 1,
3)
wzory certyfikatu importowego, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii.
2.
Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi rejestr wydanych pozwoleń wywozu, przywozu i tranzytu.
6 Art. 4:

- zmieniony przez art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz.U.97.157.1026) z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 1999 r. (Dz.U.99.70.775) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 września 1999 r.