Art. 17. - Zasady szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.129.598

Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 1999 r.
Art.  17. 14

 

1.
Protokoły ustalające wyniki kontroli organy celne lub zespoły przekazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.
2.
Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia, określić dane, które powinien zawierać protokół ustalający wyniki kontroli.
3.
W przypadku stwierdzenia dokonywania obrotu towarami i technologiami lub ich wykorzystywania w sposób niezgodny z warunkami określonymi w certyfikacie importowym, pozwoleniu wywozu lub przywozu albo naruszający wymogi, o których mowa w art. 2, minister właściwy do spraw gospodarki zobowiązuje odpowiedni podmiot do przywrócenia wymaganego stanu w określonym terminie nie przekraczającym miesiąca, a po bezskutecznym upływie tego terminu może wystąpić do sądu o wydanie orzeczenia w sprawie przepadku towaru lub technologii na rzecz Skarbu Państwa.
14 Art. 17:

- zmieniony przez art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz.U.97.157.1026) z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 lipca 1999 r. (Dz.U.99.70.775) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 września 1999 r.