Art. 15. - Zasady szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.129.598

Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 1999 r.
Art.  15.
1.
Kontrolę w czasie przywozu towaru lub technologii z zagranicy albo wywozu za granicę przeprowadzają funkcjonariusze celni.
2.
Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o dozorze i kontroli celnej.
3. 12
Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, urzędy celne właściwe dla przywozu lub wywozu niektórych towarów lub technologii, wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.
12 Art. 15 ust. 3:

- zmieniony przez art. 57 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 lipca 1999 r. (Dz.U.99.70.775) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 września 1999 r.