Art. 14. - Zasady szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.129.598

Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 1999 r.
Art.  14.
1.
Przestrzeganie warunków obrotu z zagranicą towarami i technologiami, ustalonych w certyfikatach importowych, pozwoleniach na przywóz, wywóz lub tranzyt oraz wymogów, o których mowa w art. 2 i 12, a także innych obowiązków wynikających z ustawy - podlega kontroli w całym okresie, w którym towary te i technologie znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Kontroli podlega także wykonywanie przez podmioty, o których mowa w art. 10, obowiązków wynikających z ustawy.
3. 11
Organem właściwym w sprawach kontroli, o której mowa w ust. 1 i 2, jest minister właściwy do spraw gospodarki, przy współpracy z Prezesem Głównego Urzędu Ceł.
11 Art. 14 ust. 3:

- zmieniony przez art. 57 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz.U.97.157.1026) z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 1999 r. (Dz.U.99.70.775) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 września 1999 r.