Art. 13. - Zasady szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.129.598

Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 1999 r.
Art.  13. 10

Podmioty, o których mowa w art. 9 i 10, są zobowiązane do prowadzenia ewidencji obrotu towarami i technologiami w sposób, który określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw gospodarki. Rozporządzenie może określać podmioty zwolnione z tego obowiązku.

10 Art. 13:

- zmieniony przez art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz.U.97.157.1026) z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 1999 r. (Dz.U.99.70.775) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 września 1999 r.