Art. 12. - Zasady szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.129.598

Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 1999 r.
Art.  12.
1. 9
Udostępnienie - bez względu na tytuł - towarów i technologii przez podmioty, o których mowa w art. 9 i 10, osobom trzecim, wymaga uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw gospodarki.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się także do wykonywania praw z certyfikatu albo pozwolenia oraz dysponowania towarami i technologiami w razie zmiany statusu prawnego podmiotu, o którym mowa w art. 9.
9 Art. 12 ust. 1:

- zmieniony przez art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz.U.97.157.1026) z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 1999 r. (Dz.U.99.70.775) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 września 1999 r.