Art. 10. - Zasady szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.129.598

Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 1999 r.
Art.  10.

Podmiot uprawniony do obrotu z zagranicą towarami i technologiami na podstawie certyfikatu importowego albo pozwolenia na przywóz lub wywóz jest zobowiązany spełnić warunki obrotu ustalone w certyfikacie importowym albo pozwoleniu na przywóz lub wywóz, warunki, o których mowa w art. 2, jak również zobowiązania podjęte we wniosku o wydanie certyfikatu importowego lub pozwolenia na przywóz i wywóz oraz inne obowiązki wynikające z ustawy.