Zasady sprzedaży przez osoby wykonujące rzemiosło wyrobów własnych i obcej produkcji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.42.224

Akt utracił moc
Wersja od: 5 września 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG
z dnia 31 lipca 1984 r.
w sprawie zasad sprzedaży przez osoby wykonujące rzemiosło wyrobów własnych i obcej produkcji.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz. U. z 1983 r. Nr 7, poz. 40 i z 1984 r. Nr 5, poz. 24) oraz w związku z art. 137 i art. 183 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286 oraz z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zasady prowadzenia przez osoby wykonujące rzemiosło sprzedaży wyrobów własnych oraz prowadzenia sprzedaży przez osoby wykonujące usługi wyrobów obcej produkcji.
1.
Osoby wykonujące rzemiosło prowadzą sprzedaż wyrobów własnych:
1)
w miejscu wykonywania rzemiosła,
2)
na targowiskach położonych na obszarze województwa, w którym znajduje się miejsce wykonywania rzemiosła, oraz na targach, giełdach i kiermaszach, odbywających się na tym obszarze,
3)
na targach, giełdach i kiermaszach, odbywających się na obszarze województw innych niż określone w pkt 2, z wyłączeniem targów lokalnych odbywających się regularnie w określone dni tygodnia lub miesiąca,
4)
w odrębnych własnych punktach sprzedaży prowadzonych przez osobę wykonującą rzemiosło: cukiernictwo, piekarstwo, wędliniarstwo oraz kuchmistrzostwo,
5)
systemem wysyłkowym,
6)
przez dostarczanie odbiorcom własnym transportem.
2.
Sprzedaż, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, może być prowadzona:
1)
osobiście przez osobę wykonującą rzemiosło lub członków rodziny pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym lub
2)
przez pracownika zatrudnionego w zakładzie rzemieślniczym, z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz. U. z 1983 r. Nr 7, poz. 40 i z 1984 r. Nr 5, poz. 24).
3.
Sprzedaż, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może być prowadzona po dokonaniu przez organ administracji państwowej, który wydał uprawnienie do wykonywania rzemiosła, wpisu do tego uprawnienia o miejscu sprzedaży; wpisu dokonuje się po przedstawieniu przez osobę wykonującą rzemiosło tytułu prawnego do zajmowania lokalu, w którym odbywać się będzie sprzedaż.
Osoby wykonujące usługi mogą prowadzić sprzedaż wyrobów obcej produkcji, związanych ściśle z prowadzoną działalnością usługową, jeżeli wartość wyrobów sprzedanych nie przekroczy w ciągu roku 10% wartości wszystkich usług sprzedanych przez te osoby.
1.
Osoby wykonujące rzemiosło mogą zbierać zamówienia na wyroby i usługi rzemieślnicze sposobem okrężnym, jeżeli uzyskają w uprawnieniu do wykonywania rzemiosła wpis organu administracji państwowej, który wydał uprawnienie do wykonywania rzemiosła, stwierdzający prawo do zbierania zamówień.
2.
Organ administracji państwowej, dokonując wpisu, o którym mowa w ust. 1, wymienia w uprawnieniu imię, nazwisko i adres osoby uprawnionej do zbierania zamówień.
O wpisach dokonywanych w uprawnieniach do wykonywania rzemiosła, o których mowa w § 2 ust. 3 i w § 4, organ administracji państwowej, który ich dokonał, powiadamia właściwy cech oraz urząd skarbowy.
W przypadkach innych niż określone w § 2, 3 i 4 osoby wykonujące rzemiosło mogą prowadzić sprzedaż wyrobów własnych po uzyskaniu uprawnienia na prowadzenie tej działalności w trybie określonym przepisami o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Osoba wykonująca rzemiosło, prowadząca sprzedaż, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, jest obowiązana umieścić w punkcie sprzedaży, w widocznym miejscu, informację zawierającą jej imię i nazwisko, bliższe określenie rodzaju działalności oraz godziny otwarcia punktu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.