Zasady spłaty należności Skarbu Państwa za mienie nierolnicze przekazane na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. - Dz.U.1948.3.18 - OpenLEX

Zasady spłaty należności Skarbu Państwa za mienie nierolnicze przekazane na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.3.18

Akt utracił moc
Wersja od: 5 czerwca 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 17 grudnia 1947 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Ziem Odzyskanych i Administracji Publicznej o zasadach spłaty należności Skarbu Państwa za mienie nierolnicze przekazane na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. *

Na podstawie art. 14 i 38 dekretu z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez Państwo mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 389) i art. 15 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 86, poz. 584 i z 1939 r. Nr 57, poz. 549) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu niniejszym wymieniony jest dekret bez bliższego określenia, należy rozumieć dekret z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez Państwo mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 389).
1.
Należnością Skarbu Państwa za przekazywane na własność mienie nierolnicze na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska jest cena pomniejszona o zarachowanie, odliczenie i zniżki ustalone w myśl przepisów wydanych na podstawie dekretu.
2.
Należność Skarbu Państwa może być uiszczona przy zawarciu umowy bądź rozłożona na raty.
W razie spłaty należności Skarbu Państwa w całości gotówką przy zawarciu umowy bonifikuje się nabywcy 25% należności, określonej w § 2 ust. 1.
1.
W razie rozłożenia na raty nabywca zobowiązany jest przy zawarciu umowy uiścić w gotowce co najmniej 20% należności.
2.
Komisja osadnictwa nierolniczego może w ramach wytycznych uchwalonych przez Główną Komisję Klasyfikacyjno-Szacunkową zwolnić od powyższej wpłaty gotówkowej w całości lub w części.
3.
W wyjątkowych przypadkach, jeśli chodzi o mienie, które wymaga poważniejszych nakładów celem umożliwienia użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, komisja osadnictwa nierolniczego w porozumieniu z właściwą instytucją kredytową (art. 26 dekretu) może odroczyć do lat dwóch rozpoczęcie płatności rat.
Minister Skarbu może w drodze zarządzenia, ogłoszonego w Monitorze Polskim, zezwolić by należność Skarbu Państwa poza tą częścią, która stosownie do § 4 niniejszego rozporządzenia ma być zapłacona w gotówce, była w określonej części spłacona wskazanymi w tymże zarządzeniu papierami wartościowymi. Zarządzenie to określić może również bliższe warunki tej spłaty.
1.
Należność Skarbu Państwa rozłożona na raty powinna być spłacona w ciągu dwóch lat. Przy nabywaniu mienia z zakresu budownictwa niemieszkaniowego okres ten może być przedłużony do lat pięciu.
2.
Należność za mienie z zakresu budownictwa mieszkaniowego może być rozłożona na raty płatne w ciągu lat pięciu następującym nabywcom:
a)
osobom pełniącym służbę publiczną na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska i osobom zatrudnionym na tym obszarze na podstawie umowy o pracę,
b)
spółdzielniom mieszkaniowym i spółkom osób wymienionych w pkt a), jeżeli nabywane mienie ma służyć celom mieszkalnym członków tych spółdzielni czy spółek,
c)
osobom, które zajmowały stanowiska kierownicze w organizacjach polskich lub polskim życiu społecznym na terenie Rzeszy Niemieckiej i Wolnego Miasta Gdańska,
d)
osobom prawnym prawa publicznego, spółdzielniom należącym do Związku Rewizyjnego Spółdzielni R. P., organizacjom politycznym i społecznym, związkom zawodowym oraz instytucjom naukowym, jeżeli mienie będące przedmiotem umowy ma służyć celom statutowym tych osób prawnych.
1.
Niespłacona przy zawarciu umowy należność podlega oprocentowaniu w wysokości równej stopie dyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Od oprocentowania wolne są należności przypadające od osób wymienionych w ust. 2 § 6.
2.
Od rat niezapłaconych w terminie biegną odsetki prawne.
3.
Niezapłacona część należności będzie przez Skarb Państwa zabezpieczona hipotecznie na przekazywanej nieruchomości. Gdyby hipoteka nie zabezpieczała należności dostatecznie, a także gdy zbywane mienie stanowi tylko ruchomość - komisja osadnictwa nierolniczego w porozumieniu z właściwą instytucją kredytową (art. 26 dekretu) ustali odpowiednią formę i sposób zabezpieczenia należności. Koszty zabezpieczenia obciążają nabywcę.
Obywatele polscy oraz obywatele innych państw narodowości polskiej mogą nabywać mienie za gotówkę w walucie obcej na warunkach ustalonych przez Ministra Skarbu.
1.
Czynsz dzierżawny płatny jest w ratach kwartalnych z góry.
2.
Komisja osadnictwa nierolniczego w porozumieniu z właściwą instytucją kredytową (art. 26 dekretu) może ustalić odpowiednią formę i sposób zabezpieczenia należności Skarbu Państwa i mienia wypuszczonego w dzierżawę.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 5 czerwca 1952 r. nin. rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną w związku z uchyleniem dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi (Dz.U.38.86.584) przez art. 39 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz.U.52.21.133).