[Wytyczne ministra] - Art. 5. - Zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. - Dz.U.2022.1079 - OpenLEX

Art. 5. - [Wytyczne ministra] - Zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1079

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2022 r.
Art.  5.  [Wytyczne ministra]
1. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego, w celu zapewnienia zgodności sposobu realizacji programów z prawem Unii Europejskiej w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz spełniania wymagań określanych przez Komisję Europejską w tym zakresie, a także w celu zapewnienia jednolitości sposobu realizacji programów i prawidłowości realizacji zadań i obowiązków określonych ustawą, może wydać wytyczne dotyczące:
1)
ewaluacji programów;
2)
kwalifikowalności wydatków w ramach programów;
3)
trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów;
4)
kontroli realizacji programów;
5)
wyboru projektów;
6)
szczegółowego opisu priorytetów programu;
7)
warunków księgowania wydatków oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów;
8)
korekt finansowych w ramach programów;
9)
warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej;
10)
systemu informacji i promocji w zakresie programów;
11)
wykorzystania środków pomocy technicznej;
12)
innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów.
2. 
Wytyczne mogą dotyczyć wszystkich programów lub wybranych programów.
3. 
Projekt wytycznych i ich zmian jest przekazywany do zaopiniowania:
1)
instytucjom zarządzającym;
2)
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
3)
ogólnopolskim organizacjom jednostek samorządu terytorialnego tworzącym stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, o której mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 759);
4)
organizacjom związkowym i organizacjom pracodawców, reprezentatywnym w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157 oraz z 2021 r. poz. 2445);
5)
organizacjom pozarządowym, ich związkom i porozumieniom, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady Działalności Pożytku Publicznego, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).
4. 
Podmioty, o których mowa w ust. 3, przekazują swoje opinie w terminie wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego, nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia otrzymania projektu wytycznych albo ich zmian. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.
5. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego:
1)
podaje do publicznej wiadomości na portalu wytyczne oraz ich zmiany;
2)
ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat o adresie portalu, na którym zostały zamieszczone wytyczne oraz ich zmiany.
6. 
Wytyczne oraz ich zmiany są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego po ogłoszeniu komunikatu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, podaje do publicznej wiadomości na portalu informacje o terminie, od którego wytyczne lub ich zmiany są stosowane.