[Projekt hybrydowy] - Art. 40. - Zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej... - Dz.U.2022.1079 - OpenLEX

Art. 40. - [Projekt hybrydowy] - Zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1079

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2022 r.
Art.  40.  [Projekt hybrydowy]
1. 
Projekt hybrydowy polega na wspólnej realizacji projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne, o którym mowa w art. 2 pkt 15 rozporządzenia ogólnego.
2. 
Do wyboru partnera prywatnego w celu realizacji projektu hybrydowego stosuje się przepisy odrębne.