Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.818 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  69.  [Przeznaczenie centralnego systemu teleinformatycznego]
1.  Tworzy się centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
2.  Budowę i funkcjonowanie centralnego systemu teleinformatycznego zapewnia minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
3.  Centralny system teleinformatyczny służy do wspierania procesów związanych z:
1) obsługą projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu - w odniesieniu do krajowego programu operacyjnego, programu EWT, dla którego instytucja zarządzająca została ustanowiona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz regionalnego programu operacyjnego - w zależności od decyzji instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym;
2) ewidencjonowaniem danych dotyczących realizacji programów operacyjnych;
3) obsługą certyfikacji wydatków;
4) ewaluacją.