[Wyłączenie stosowania przepisów o procedurach naboru w przypadku programów EWT] - Art. 51. - Zasady realizacji programów w... - Dz.U.2020.818 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Wyłączenie stosowania przepisów o procedurach naboru w przypadku programów EWT] - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.818 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  51.  [Wyłączenie stosowania przepisów o procedurach naboru w przypadku programów EWT]

Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 37 ust. 6 i 7, nie stosuje się do programów EWT.