[Zakaz żądania okazania zaświadczeń i dokumentów w toku postępowania] - Art. 50a. - Zasady realizacji programów w zakresie... - Dz.U.2020.818 t.j. - OpenLEX

Art. 50a. - [Zakaz żądania okazania zaświadczeń i dokumentów w toku postępowania] - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.818 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  50a.  [Zakaz żądania okazania zaświadczeń i dokumentów w toku postępowania]

W toku postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie, w tym w toku procedury odwoławczej, oraz udzielania dofinansowania właściwa instytucja nie może żądać zaświadczeń ani dokumentów na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:

1)
są one znane instytucji z urzędu;
2)
są możliwe do ustalenia przez instytucję na podstawie:
a)
posiadanych przez nią ewidencji, rejestrów lub innych danych,
b)
rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których instytucja ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
c)
wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
d)
przedstawionych przez wnioskodawcę do wglądu dokumentów urzędowych.