[Ograniczenie stosowania przepisów k.p.a.] - Art. 50. - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych... - Dz.U.2020.818 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [Ograniczenie stosowania przepisów k.p.a.] - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.818 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  50.  [Ograniczenie stosowania przepisów k.p.a.]

Do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu i sposobu obliczania terminów, chyba że ustawa stanowi inaczej.