[Komisja oceny projektów] - Art. 44. - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie... - Dz.U.2020.818 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Komisja oceny projektów] - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.818 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  44.  [Komisja oceny projektów]
1. 
Oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty uczestniczące w konkursie dokonuje komisja oceny projektów.
2. 
Właściwa instytucja powołuje komisję oceny projektów oraz określa regulamin jej pracy.
3. 
W skład komisji oceny projektów:
1)
wchodzą pracownicy właściwej instytucji;
2)
mogą wchodzić:
a)
eksperci, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 1,
b)
pracownicy tymczasowi, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563).
4. 
W przypadku pracowników, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b, w skład komisji oceny projektów mogą wchodzić wyłącznie ci pracownicy, którzy mają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem operacyjnym, w ramach której jest dokonywany wybór projektu.
5. 
Właściwa instytucja informuje wojewodę o powołaniu komisji oceny projektów w ramach regionalnego programu operacyjnego.
6. 
Właściwa instytucja, na pisemny wniosek wojewody, umożliwia wojewodzie albo jego przedstawicielowi udział, w charakterze obserwatora, w pracach komisji oceny projektów w ramach regionalnego programu operacyjnego.
7. 
Właściwa instytucja sprawuje nadzór nad komisją oceny projektów w zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy i regulaminem konkursu.