[Regulamin konkursu] - Art. 41. - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie... - Dz.U.2020.818 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Regulamin konkursu] - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.818 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  41.  [Regulamin konkursu]
1. 
Właściwa instytucja przeprowadza konkurs na podstawie określonego przez siebie regulaminu.
2. 
Regulamin konkursu określa w szczególności:
1)
nazwę i adres właściwej instytucji;
2)
przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu;
3)
formę konkursu, w tym wskazuje, czy konkurs jest podzielony na rundy;
4)
termin, miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu i sposób uzupełniania w nich braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawiania w nich oczywistych omyłek;
5)
wzór wniosku o dofinansowanie projektu;
6)
wzór umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu;
6a)
czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu lub podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu, oraz wymagane dokumenty i terminy ich przedłożenia właściwej instytucji;
7)
kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia;
7a)
zakres, w jakim jest możliwe uzupełnianie lub poprawianie projektu w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów w trakcie jego oceny;
7b)
formę i sposób komunikacji między wnioskodawcą a właściwą instytucją, w tym wzywania wnioskodawcy do uzupełniania lub poprawiania projektu w trakcie jego oceny w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, a także informację o skutkach niezachowania wskazanej formy komunikacji;
7c)
formę złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji;
8)
kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie wraz z informacją w zakresie możliwości jej zwiększenia;
9)
maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalną dopuszczalną kwotę dofinansowania projektu;
10)
środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy oraz instytucje właściwe do ich rozpatrzenia;
11)
sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu;
12)
formę i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu;
13)
informację w zakresie możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu.
3. 
Do czasu rozstrzygnięcia konkursu właściwa instytucja nie może zmieniać regulaminu konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem wnioskodawców.
4. 
Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli konieczność dokonania zmiany wynika z odrębnych przepisów.
5. 
Właściwa instytucja podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej oraz na portalu, regulamin konkursu oraz jego zmiany, wraz z ich uzasadnieniem, oraz termin, od którego są stosowane.