[Ogłoszenie o konkursie] - Art. 40. - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie... - Dz.U.2020.818 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Ogłoszenie o konkursie] - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.818 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  40.  [Ogłoszenie o konkursie]
1. 
Właściwa instytucja podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej oraz na portalu, ogłoszenie o konkursie, co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu.
2. 
Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej:
1)
nazwę i adres właściwej instytucji;
2)
określenie przedmiotu konkursu, w tym typów projektów podlegających dofinansowaniu;
3)
określenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie;
4)
określenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania projektu lub maksymalnej dopuszczalnej kwoty dofinansowania projektu;
5)
określenie terminu, miejsca i formy składania wniosków o dofinansowanie projektu;
6)
określenie sposobu i miejsca udostępnienia regulaminu konkursu;
7)
informację, czy konkurs jest podzielony na rundy.