[Tryb konkursowy] - Art. 39. - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie... - Dz.U.2020.818 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Tryb konkursowy] - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.818 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  39.  [Tryb konkursowy]
1. 
W trybie konkursowym wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzanego przez właściwą instytucję.
2. 
Konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i:
1)
uzyskały wymaganą liczbę punktów albo
2)
uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, o których mowa w pkt 1.
3. 
Konkurs może być podzielony na rundy. Runda konkursu obejmuje nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie właściwej instytucji w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.