[Tryb wyboru projektu do dofinansowania] - Art. 38. - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w... - Dz.U.2020.818 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Tryb wyboru projektu do dofinansowania] - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.818 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  38.  [Tryb wyboru projektu do dofinansowania]
1. 
Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie:
1)
konkursowym;
2)
pozakonkursowym;
3) 4
 o którym mowa w art. 132, art. 140, art. 152, art. 169 i art. 208 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. 
Tryb pozakonkursowy może być zastosowany do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
3. 
W trybie pozakonkursowym mogą być wybierane wyłącznie projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego realizacją ZIT, lub projekty dotyczące realizacji zadań publicznych.
3a.  5
 W trybie, o którym mowa w art. 132, art. 140, art. 152, art. 169 i art. 208 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, mogą być wybierane wyłącznie projekty realizowane w ramach instrumentów finansowych, o których mowa w art. 28 ust. 1.
3b.  6
 Projekty realizowane w ramach instrumentów finansowych, o których mowa w art. 28 ust. 1, mogą być wybierane wyłącznie w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 albo w art. 132, art. 140, art. 152, art. 169 i art. 208 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
4. 
Wybór określonego trybu należy do właściwej instytucji.
4 Art. 38 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 68 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2020) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.
5 Art. 38 ust. 3a zmieniony przez art. 68 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2020) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.
6 Art. 38 ust. 3b zmieniony przez art. 68 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2020) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.