[Zasady wyboru projektów do dofinansowania] - Art. 37. - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności... - Dz.U.2020.818 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Zasady wyboru projektów do dofinansowania] - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.818 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  37.  [Zasady wyboru projektów do dofinansowania]
1. 
Właściwa instytucja przeprowadza wybór projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania.
2. 
Projekt podlega ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów,
3. 
Nie może zostać wybrany do dofinansowania projekt:
1)
którego wnioskodawca został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania;
2)
zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego.
3a. 
Właściwa instytucja może wymagać złożenia przez wnioskodawcę oświadczeń niezbędnych do:
1)
przeprowadzenia wyboru projektów do dofinansowania lub
2)
zawarcia umowy o dofinansowanie projektu lub podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu.
4. 
Oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c. Oświadczenia zawierają klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń". Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5. 
Właściwa instytucja może wymagać od wnioskodawcy wyłącznie informacji i dokumentów niezbędnych do oceny spełniania kryteriów wyboru projektów.
6. 
Dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców nie podlegają udostępnieniu przez właściwą instytucję w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
7. 
Dokumenty i informacje wytworzone lub przygotowane przez właściwe instytucje w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców nie podlegają, do czasu rozstrzygnięcia konkursu albo zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 48 ust. 6, udostępnieniu w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.