Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1431 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  35.  [Projekty grantowe]
1.  W ramach programów operacyjnych mogą być realizowane projekty grantowe.
2.  Projektem grantowym jest projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców.
3.  Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego.
4.  Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.
5.  Grantem są środki finansowe programu operacyjnego, które beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy, na realizację zadań, o których mowa w ust. 2.
6.  Umowa o powierzenie grantu zawierana między grantobiorcą a beneficjentem projektu grantowego określa w szczególności:
1) zadania grantobiorcy objęte grantem;
2) kwotę grantu i wkładu własnego;
3) warunki przekazania i rozliczenia grantu;
4) zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego;
5) zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez grantodawcę lub uprawnione podmioty.