[Zwrot i ponowne wykorzystanie środków stanowiących pomoc zwrotną] - Art. 29a. - Zasady realizacji programów w zakresie... - Dz.U.2020.818 t.j. - OpenLEX

Art. 29a. - [Zwrot i ponowne wykorzystanie środków stanowiących pomoc zwrotną] - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.818 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  29a.  [Zwrot i ponowne wykorzystanie środków stanowiących pomoc zwrotną]
1. 
Środki finansowe stanowiące pomoc zwrotną, o której mowa w rozporządzeniu ogólnym, po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu podlegają zwrotowi na rachunek właściwej instytucji wraz z odsetkami i innymi przychodami oraz zyskami powstałymi na skutek obrotu tymi środkami.
2. 
Dysponentem środków finansowych, o których mowa w ust. 1, jest:
1)
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego - w odniesieniu do środków pochodzących z krajowego programu operacyjnego;
2)
zarząd województwa - w odniesieniu do środków pochodzących z regionalnego programu operacyjnego.
3. 
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są ponownie wykorzystywane zgodnie z art. 66 akapit drugi rozporządzenia ogólnego w formie wsparcia finansowego niestanowiącego dotacji, podlegającego całkowitemu albo częściowemu zwrotowi, przyznawanego w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczeń przez:
1)
dysponenta;
2)
podmiot pełniący funkcję właściwej instytucji;
3)
inny podmiot.
4. 
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, nie stanowią dochodu dysponenta, podmiotu pełniącego funkcję właściwej instytucji ani innego podmiotu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, którym mogą być przekazywane w celu ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 3.
5. 
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, są wydatkowane i rozliczane na warunkach określonych w umowach lub porozumieniach zawieranych przez dysponenta odpowiednio z podmiotem pełniącym funkcję właściwej instytucji lub z innym podmiotem, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.
6. 
Umowy lub porozumienia, o których mowa w ust. 5, określają w szczególności:
1)
cele, na jakie zostaną przeznaczone środki finansowe, o których mowa w ust. 1;
2)
okres realizacji umowy lub porozumienia;
3)
mechanizmy zapewniające efektywność wykorzystania środków finansowych, o których mowa w ust. 1;
4)
warunki wycofania środków finansowych, o których mowa w ust. 1;
5)
koszty zarządzania środkami finansowymi, o których mowa w ust. 1, i opłaty za zarządzanie tymi środkami finansowymi;
6)
obowiązki sprawozdawcze wobec dysponenta w zakresie wskazanym w art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
7. 
W celu ponownego wykorzystania środków finansowych, o których mowa w ust. 1, w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 1 i 3, dysponent otwiera w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunek do obsługi tych środków.
8. 
W celu ponownego wykorzystania środków finansowych, o których mowa w ust. 1, w przypadku określonym w ust. 3 pkt 2, środki te są przechowywane na oddzielnym rachunku podmiotu pełniącego funkcję właściwej instytucji albo wydzielane za pomocą kodów księgowych.
9. 
Obsługa finansowa rachunku, o którym mowa w ust. 7, jest prowadzona przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z umową zawartą między dysponentem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
10. 
Środki finansowe zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 7, są uruchamiane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wniosek dysponenta w celu ich ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 3.