[Wkład finansowy na rzecz instrumentów finansowych przyczyniających się do niwelowania negatywnych skutków COVID-19] - Art.... - Dz.U.2020.818 t.j. - OpenLEX

Art. 28a. - [Wkład finansowy na rzecz instrumentów finansowych przyczyniających się do niwelowania negatywnych skutków COVID-19] - Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.818 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  28a.  [Wkład finansowy na rzecz instrumentów finansowych przyczyniających się do niwelowania negatywnych skutków COVID-19]
1. 
Instytucja zarządzająca może zapewnić wkład finansowy ze środków programu operacyjnego na rzecz instrumentów finansowych przyczyniających się do niwelowania negatywnych skutków COVID 19.
2. 
Podmiotem wdrażającym instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1, jest Bank Gospodarstwa Krajowego.