Zasady przyznawania odrębnego wynagrodzenia dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych... - Dz.U.1998.121.797 - OpenLEX

Zasady przyznawania odrębnego wynagrodzenia dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za wykonywanie zleconych czynności wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.121.797

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 10 września 1998 r.
w sprawie zasad przyznawania odrębnego wynagrodzenia dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za wykonywanie zleconych czynności wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe.

Na podstawie art. 3 ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678 i Nr 141, poz. 943 i 944 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
1.
Żołnierzowi zawodowemu, któremu dowódca jednostki wojskowej zleci wykonywanie dodatkowych czynności wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe, przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3, odrębne wynagrodzenie.
2.
Wykaz dodatkowych czynności, o których mowa w ust. 1, oraz maksymalne stawki odrębnego wynagrodzenia określa załącznik do rozporządzenia.
3.
Odrębne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, może być przyznane pod warunkiem, że w etacie jednostki wojskowej nie występują stanowiska obejmujące swym zakresem obowiązki, z tytułu których zlecono wykonywanie dodatkowych czynności, oraz gdy ich wprowadzenie w jednostce wojskowej wynika z odrębnych przepisów.
Decyzję o zleceniu żołnierzowi zawodowemu dodatkowych czynności, o których mowa w § 1, z określeniem miesięcznej wysokości wynagrodzenia, a także określonym terminem wykonywania tych czynności - stwierdza się w rozkazie jednostki wojskowej.
Odrębne wynagrodzenie wypłaca się w terminach miesięcznych z dołu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1998 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ DODATKOWYCH CZYNNOŚCI ORAZ MAKSYMALNE STAWKI ODRĘBNEGO WYNAGRODZENIA

Lp.Określenie czynności dodatkowejMaksymalna stawka odrębnego wynagrodzenia miesięcznego w % od najniższego uposażenia*
1Dowódca jednostki wojskowej pełniący jednocześnie obowiązki dowódcy garnizonu10
2Członkowie komisji resortowej - powołanej odrębną decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w której określono prawo do dodatkowego wynagrodzenia:
1) przewodniczący komisji15
2) członek komisji10
3) członek podkomisji/zespołu5
3Radca prawny - koordynator pomocy prawnej7
4Pilot-instruktor prowadzący w powietrzu szkolenie kandydatów na pilotów (nawigatorów) lub szkolący pilotów (nawigatorów) do latania na nowym typie samolotów - w Jednostce Wojskowej Nr 11596
5Czynności dodatkowe polegające na wykonywaniu funkcji:
1) metrologa (inspektora metrologa)5
2) inspektora ochrony przeciwpożarowej5
3) inspektora ochrony tajemnicy wojskowej5
4) inspektora szkolenia fizycznego5
5) energetyka5
6) oficera dochodzeniowego szkód w mieniu wojska5
* Najniższe uposażenie zasadnicze żołnierza zawodowego (plutonowego z wysługą 2 lat na stanowisku zaszeregowania w 32 grupie uposażenia).