Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.71.485

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 lipca 1920 r.
w sprawie zasad, przy ustalaniu odległości pomiędzy stacjami, służących do obliczania należytości taryfowych za przewóz osób, bagażu, zwierząt i towarów.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14 poz. 152) konstytucyjnie zatwierdzonego w d. 7/IV 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządzam co następuje:
1) Odległość taryfową pomiędzy stacjami oblicza się od osi do osi stacji.
2) Przy obliczaniu odległości ułamki kilometrów zaokrągla się do całych kilometrów.
3) Za wzniesienia względnie spadki linji kolejowej, równe 15 tysiącznym i więcej, dolicza się do faktycznej odległości międzystacyjnej 50% długości linji, posiadającej wzniesienie względnie spadek.