Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.40.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1960 r.
§  6.
1. Osoby podlegające badaniom są obowiązane zgłosić się na badanie w wyznaczonym czasie i miejscu, a w razie niemożności zgłoszenia się z uzasadnionych przyczyn - usprawiedliwić niezgłoszenie się w terminie 7 dni oraz zgłosić się na badanie w dodatkowym terminie.
2. Obowiązek usprawiedliwienia nie dotyczy osób, których niezgłoszenie się usprawiedliwił kierownik zakładu pracy lub szkoły (§ 5 pkt 2 lit. b).