Zasady przejmowania terenów budowlanych na obszarach wsi na własność Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.3.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lutego 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 stycznia 1970 r.
w sprawie zasad przejmowania terenów budowlanych na obszarach wsi na własność Państwa.

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi (Dz. U. z 1969 r. Nr 27, poz. 216) zarządza się, co następuje:
Prezydia powiatowych rad narodowych obowiązane są przejmować stopniowo na własność Państwa grunty na obszarach wsi, wyznaczone jako tereny budowlane na cele budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego, w ilościach odpowiadających przewidywanemu zapotrzebowaniu na działki budowlane w okresie najbliższych 3-5 lat. Rezerwa działek budowlanych pozostających w dyspozycji prezydium rady narodowej powinna odpowiadać 2-3 -letniemu zapotrzebowaniu na te działki.
Nie należy przejmować terenów budowlanych na własność Państwa, jeżeli w danej wsi zapotrzebowanie na działki budowlane może być zaspokojone przez wykorzystanie gruntów wchodzących w skład Państwowego Funduszu Ziemi oraz w związku z realizacją przepisów o scalaniu i wymianie gruntów.
1.
Na własność Państwa mogą być przejmowane tereny nie zabudowane, a także nie zabudowane części działek zabudowanych, o ile powierzchnia tych działek przekracza ustalone w odrębnych przepisach wielkości normatywne a zmniejszona powierzchnia działki zapewnia prawidłowe warunki użytkowania wzniesionych na niej budynków i urządzeń związanych z tymi budynkami oraz możliwość dalszej niezbędnej ich rozbudowy.
2.
Na wniosek właściciela (samoistnego posiadacza) mogą być przejmowane na własność Państwa również tereny zabudowane, jeżeli właściciel (samoistny posiadacz) zobowiąże się usunąć istniejące zabudowania i urządzenia.
1.
Projekt ustalenia granic terenów budowlanych przejmowanych na własność Państwa opracowuje organ do spraw rolnictwa prezydium powiatowej rady narodowej w porozumieniu z organem miejscowego planowania przestrzennego tego prezydium.
2.
Przy ustalaniu granic terenów budowlanych przejmowanych na własność Państwa należy zapewnić, aby w pierwszej kolejności przejmowane były grunty niższej jakości i o niskim zainwestowaniu rolniczym, o ile da się to pogodzić z ustalonym sposobem zabudowy tych terenów.
1.
Wykonany na kopii mapy ewidencji gruntów projekt ustalenia granic terenów budowlanych przejmowanych na własność Państwa, przed skierowaniem go do prezydium powiatowej rady narodowej w celu powzięcia uchwały, powinien być wyłożony w siedzibie gromadzkiej rady narodowej do wglądu mieszkańców wsi i zainteresowanych jednostek organizacyjnych na okres 21 dni, dla zgłoszenia uwag i wniosków. Projektowane granice terenów przeznaczonych do przejęcia należy prowizorycznie oznaczyć na gruncie.
2.
O wyłożeniu do wglądu projektu ustalenia granic terenów budowlanych przejmowanych na własność Państwa ogłasza się w sposób przyjęty w danej miejscowości.
3.
Zgłoszone uwagi i wnioski do projektu ustalenia granic terenów budowlanych przejmowanych na własność Państwa rozpatruje organ do spraw rolnictwa prezydium powiatowej rady narodowej w porozumieniu z organem miejscowego planowania przestrzennego tego prezydium. Nie uwzględnione uwagi i wnioski przedstawia się prezydium powiatowej rady narodowej łącznie z projektem.
4.
Po ustaleniu granic terenów budowlanych przejętych na własność Państwa granice te oznacza się trwale na gruncie.
W razie gdy dla wsi opracowywany jest projekt wyznaczenia terenów budowlanych, można równolegle opracowywać projekt ustalenia granic terenów przejmowanych na własność Państwa a czynności prowizorycznego oznaczania na gruncie granic terenów objętych tymi projektami, wykładania ich do wglądu i ich uchwalenia przez prezydium powiatowej rady narodowej należy dokonywać równocześnie.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1961 r. w sprawie pokrywania kosztów postępowania przewidzianego w ustawie o terenach budowlanych na obszarach wsi oraz zasad ustalania cen za grunty podlegające przymusowemu zbyciu (Dz. U. Nr 28, poz. 138).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.