Art. 4. - [Powołanie komitetu społecznego] - Zasady prowadzenia zbiórek publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1672 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2020 r.
Art.  4.  [Powołanie komitetu społecznego]
1. 
Komitet społeczny powołują aktem założycielskim co najmniej 3 osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niekarane za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.
2. 
Akt założycielski zawiera w szczególności:
1)
określenie celu, w jakim komitet społeczny został powołany;
2)
dane osób powołujących komitet społeczny - imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku gdy dana osoba nie ma numeru PESEL, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby;
3)
adres do korespondencji;
4)
dane, w zakresie określonym w pkt 2, osoby uprawnionej do reprezentowania komitetu społecznego;
5)
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1.
3. 
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1, członkowie komitetu społecznego składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.