Rozdział 7 - Przepisy końcowe - Zasady prowadzenia rachunkowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.10.35

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

Rozdział  7

Przepisy końcowe

§  46.
1.
Kierownik jednostki ustala, które z pozostawionych przepisami rozporządzenia do wyboru zasad prowadzenia rachunkowości powinny być - jako wyłącznie obowiązujące - stosowane trwale i jednolicie przez jednostkę.
2.
Podstawą ustalenia zakładowego planu kont dla jednostek budżetowych, jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz gmin są plany kont określone w odrębnych przepisach.
§  47.
1.
Podatnicy, którzy do dnia 31 grudnia 1990 r. opłacali podatki obrotowy i dochodowy lub tylko dochodowy w formie ryczałtu i są obowiązani stosować od 1 stycznia 1991 r. przepisy rozporządzenia, mogą do końca roku 1991 prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. 81
Jednostki, które zgodnie z § 105 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1983 r. w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 40, poz. 233, z 1986 r. Nr 35, poz. 270 oraz z 1988 r. Nr 15, poz. 129) oraz instrukcją nr 1/KI Ministra Finansów z dnia 1 lutego 1989 r. w sprawie zmian w typowych planach kont (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 1, poz. 2) utworzyły rezerwy na pokrycie:
1)
roszczeń pieniężnych i należności z tytułu niedoborów środków pieniężnych oraz rzeczowych składników majątku działalności eksploatacyjnej,
2)
roszczeń spornych w stosunku do odbiorców i dostawców z tytułu dostaw, robót i usług działalności eksploatacyjnej,

rozwiązują te rezerwy stopniowo, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 1993 r.

§  48.
1.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 1989 r. w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników (Dz. U. Nr 43, poz. 238, Nr 72, poz. 429 i z 1990 r. Nr 40, poz. 231), z zastrzeżeniem § 47 ust. 2.
2.
Tracą moc zarządzenia Ministra Finansów:
1)
z dnia 8 kwietnia 1953 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów, towarów i wyrobów w uspołecznionych przedsiębiorstwach i zakładach (Monitor Polski Nr A-52, poz. 587, z 1954 r. Nr 94, poz. 1033 i z 1961 r. Nr 2, poz. 16),
2)
z dnia 4 sierpnia 1954 r. w sprawie dokumentacji płac i rozliczeń za płace z pracownikami w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr A-79, poz. 927),
3)
z dnia 26 sierpnia 1982 r. w sprawie rozliczania kosztów działalności inwestycyjnej (Monitor Polski Nr 22, poz. 193 i z 1984 r. Nr 16, poz. 116),
4)
z dnia 16 listopada 1983 r. w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 40, poz. 233, z 1986 r. Nr 35, poz. 270 oraz z 1988 r. Nr 15, poz. 129),
5)
z dnia 27 marca 1985 r. w sprawie rozliczania kosztów działalności inwestycyjnej w jednostkach i zakładach budżetowych (Monitor Polski Nr 7, poz. 55),
6)
z dnia 9 kwietnia 1985 r. w sprawie planów kont jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 12, poz. 95, z 1986 r. Nr 35, poz. 270 i z 1988 r. Nr 15, poz. 128),
7)
z dnia 1 czerwca 1985 r. w sprawie udokumentowania operacji kasowych jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 16, poz. 128 i z 1986 r. Nr 17, poz. 107).
§  49.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1991 r.
81 § 47 ust. 2 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 24 maja 1993 r. (Dz.U.93.46.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 1993 r.