Rozdział 5 - Sprawozdania finansowe - Zasady prowadzenia rachunkowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.10.35

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

Rozdział  5

Sprawozdania finansowe

§  41.
1.
Jednostki sporządzają na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sprawozdanie finansowe. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, z wyjątkiem wymienionych w § 43 ust. 2, są obowiązane dołączyć do sprawozdania finansowego pisemne sprawozdanie z działalności spółki, przedstawiające co najmniej:
1)
sytuację gospodarczą i finansową spółki,
2)
przewidywane kierunki rozwoju spółki, w tym także rezultaty przeprowadzonych i przewidywanych prac badawczo-rozwojowych, oraz rozmiary i skutki prowadzonych inwestycji,
3)
stan i kierunki zmian w zakresie wyposażenia spółki w składniki majątku trwałego,
4)
wielkość i rodzaj kapitałów własnych i udziałów,
5)
wartość nominalną nabytych własnych udziałów (akcji),
6)
możliwości płatnicze spółki,
7)
sytuację kadrową spółki.

Sprawozdanie finansowe i załączona do niego informacja z działalności spółki powinny być sporządzone rzetelnie i jasno przedstawiać obraz stanu i sytuacji finansowej jednostki.

2.
Jednostki przekazują sporządzone sprawozdania finansowe:
1) 74
właściwemu dla ich siedziby urzędowi skarbowemu, nie później niż 90 dnia po dniu, na jaki ma być dokonane zamknięcie ksiąg rachunkowych, z wyjątkiem jednostek i zakładów budżetowych, dla których zasady przekazywania sprawozdań finansowych określają odrębne przepisy,
2) 75
właściwym osobom fizycznym, prawnym, lub urzędom określonym w odrębnych przepisach albo statucie jednostki w terminach wyznaczonych w tych przepisach lub statucie.
§  42.
1.
Jednostki, w których skład wchodzą wyodrębnione zakłady uprawnione do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych, są obowiązane sporządzić:
1)
odrębne sprawozdania finansowe, o których mowa w § 41 ust. 1, każdego samodzielnie bilansującego zakładu, w tym także tego, który swe rzeczowe lub pieniężne składniki majątku wydzielił utworzonym zakładom,
2)
zbiorcze sprawozdanie finansowe, będące sumą sprawozdań finansowych wszystkich zakładów jednostki.
2.
W zbiorczym sprawozdaniu finansowym nie ujmuje się przez wyłączenie odpowiednio z aktywów i pasywów jednostki i wchodzących w jej skład zakładów:
1)
środków i funduszy (kapitałów) wydzielonych,
2)
wzajemnych należności i zobowiązań wewnątrzzakładowych.

Ze zbiorczego sprawozdania finansowego mogą być również wyeliminowane odpowiednie części wyniku finansowego, wynikające z operacji gospodarczych między zakładami jednostki, pod warunkiem rzetelnego i jasnego wykazania ich wielkości w odpowiednio sporządzonym zestawieniu eliminacji.

3. 76
Jednostki, w których skład wchodzą zakłady znajdujące się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązane są włączyć do zbiorczego sprawozdania finansowego odpowiednie dane wynikające ze sprawozdań finansowych tych zakładów wyrażonych w walutach obcych według średniego kursu tych walut ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego na dzień kończący rok obrotowy.
§  43.
1.
Jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe w sposób i ze szczegółowością nie mniejszą niż podana w załączniku do rozporządzenia.
2.
Jednostki prowadzące działalność gospodarczą na niewielką skalę mogą sporządzać uproszczony bilans i rachunek wyników przez podawanie w nich tylko danych dotyczących pozycji oznaczonych w załączniku do rozporządzenia literami i cyframi rzymskimi. Za jednostki prowadzące działalność gospodarczą na niewielką skalę uważa się te, które spełniają równocześnie dwa z następujących warunków:
1) 77
średnioroczne zatrudnienie w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyło 50 osób,
2)
łączna suma aktywów lub pasywów (suma bilansowa) jednostki w poprzednim roku obrotowym była niższa od 3000-krotnej kwoty wyznaczonej jako dolna granica zaliczania składników majątku do środków trwałych,
3) 78
przychód osiągnięty przez jednostkę ze sprzedaży produktów i towarów w poprzednim roku obrotowym nie był większy od 10-krotnej kwoty ustalonej przepisem § 1 ust. 1 pkt 4.
3.
Jednostki mogą stosować wybrany sposób sporządzania rachunku wyników spośród podanych w załączniku do rozporządzenia.
4.
Przepis ust. 1 nie dotyczy sprawozdań z wykonania budżetu, które sporządza się w sposób określony odrębnymi przepisami.
74 § 41 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 24 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1992 r. (Dz.U.92.96.476) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1993 r.
75 § 41 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 24 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1992 r. (Dz.U.92.96.476) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1993 r.
76 § 42 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 25 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1992 r. (Dz.U.92.96.476) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1993 r.
77 § 43 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 26 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1992 r. (Dz.U.92.96.476) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1993 r.
78 § 43 ust. 2 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 26 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1992 r. (Dz.U.92.96.476) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 maja 1993 r. (Dz.U.93.46.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 1993 r.