[Monitorowanie wykorzystania wsparcia zwrotnego] - Art. 37a. - Zasady prowadzenia polityki rozwoju. - Dz.U.2021.1057 t.j. - OpenLEX

Art. 37a. - [Monitorowanie wykorzystania wsparcia zwrotnego] - Zasady prowadzenia polityki rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1057 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  37a.  [Monitorowanie wykorzystania wsparcia zwrotnego]
1. 
W celu zapewnienia efektywnego i przejrzystego wykorzystania wsparcia zwrotnego dysponent środków, o których mowa w art. 3b, monitoruje wykorzystanie tych środków w odniesieniu do:
1)
kwoty tych środków, w tym kwot przeznaczanych na koszty zarządzania tymi środkami i opłaty za zarządzanie nimi;
2)
celów, na jakie przeznaczono te środki;
3)
podmiotów, którym udzielono wsparcia z tych środków, z uwzględnieniem ich formy prawnej i wielkości;
4)
wielkości i form wsparcia udzielonego podmiotom, o których mowa w pkt 3.
2. 
Dysponent środków, o których mowa w art. 3b, w terminie do dnia 31 marca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego sprawozdanie z wykorzystania tych środków, za poprzedni rok, obejmujące informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres sprawozdań, o których mowa w ust. 2, i tryb ich przekazywania, mając na uwadze konieczność zapewnienia przejrzystego wykorzystania środków publicznych.