Art. 21f. - [Opracowanie, przyjęcie i aktualizacja polityki publicznej] - Zasady prowadzenia polityki rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1259 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2023 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  21f.  [Opracowanie, przyjęcie i aktualizacja polityki publicznej]
1. 
Właściwy minister opracowuje politykę publiczną w uzgodnieniu z członkami Rady Ministrów.
2. 
Projekt polityki publicznej podlega zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie zgodności z celami średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz w zakresie spełnienia warunków określonych w art. 21e.
3. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydaje opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu polityki publicznej.
4. 
Polityka publiczna jest przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze uchwały.
5. 
Polityka publiczna podlega aktualizacji, jeżeli jest to konieczne dla zachowania jej spójności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Do aktualizacji stosuje się ust. 1-4.