[Strategia średniookresowa] - Art. 12a. - Zasady prowadzenia polityki rozwoju. - Dz.U.2021.1057 t.j. - OpenLEX

Art. 12a. - [Strategia średniookresowa] - Zasady prowadzenia polityki rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1057 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  12a.  [Strategia średniookresowa]
1. 
Średniookresowa strategia rozwoju kraju określa w szczególności:
1)
wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1, przygotowanej na potrzeby tej strategii;
2)
zidentyfikowane potencjały i problemy rozwoju, z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych;
3)
strategiczne wyzwania rozwojowe;
4)
cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;
5)
obszary strategicznej interwencji;
6)
kierunki interwencji, w tym interwencji podmiotów prowadzących politykę rozwoju, o których mowa w art. 3, oraz działania służące osiągnięciu celów strategicznych rozwoju;
7)
oczekiwane rezultaty planowanych interwencji, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
8)
system realizacji strategii;
9)
założenia ram finansowych i potencjalne źródła finansowania.
2. 
Projekt średniookresowej strategii rozwoju kraju opracowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego we współpracy z członkami Rady Ministrów i przedkłada go Radzie Ministrów.
3. 
Średniookresowa strategia rozwoju kraju jest przyjmowana przez Radę Ministrów w drodze uchwały.
4. 
Średniookresowa strategia rozwoju kraju jest aktualizowana, jeżeli taka konieczność wynika ze zmian sytuacji społecznej lub gospodarczej kraju.
5. 
Do aktualizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju stosuje się ust. 2 i 3.