[Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej; ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności... - Dz.U.2021.1057 t.j. - OpenLEX

Art. 10a. - [Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej; ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju] - Zasady prowadzenia polityki rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1057 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  10a.  [Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej; ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju]
1. 
Podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju, projekt polityki publicznej, projekt programu rozwoju lub projekt programu służącego realizacji umowy partnerstwa przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych.
2. 
Podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju przeprowadza uprzednią ewaluację trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju - przed jej przyjęciem.