Art. 18. - [Zasób płynnościowy na rachunku opłaty przejściowej] - Zasady pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.311 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lutego 2022 r.
Art.  18.  [Zasób płynnościowy na rachunku opłaty przejściowej]
1.
Zarządca Rozliczeń S.A. od dnia przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych na mocy umów rozwiązujących, o którym mowa w art. 5 ust. 1, tworzy, na rachunku opłaty przejściowej, zasób środków dla utrzymania płynności wypłat środków na pokrycie kosztów osieroconych oraz kosztów, o których mowa w art. 44, zwany dalej "zasobem płynnościowym".
2.
Począwszy od 2009 r. wysokość zasobu płynnościowego, oznaczoną symbolem "Bi", dla każdego roku "i", oblicza się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

p - wytwórcę,

KOr(i-1) - kwotę kosztów osieroconych obliczoną dla wytwórcy, który:

1) do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 1, dołączył oświadczenie o wyborze korekty, o której mowa w art. 30 ust. 1, według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KOZ3(i-1) - kwotę kosztów osieroconych określoną w załączniku nr 3 do ustawy, dla roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy "i",

j - kolejne lata pomiędzy rokiem 2007 a rokiem "i-1",

si - stopę aktualizacji w wysokości równej stopie aktualizacji, oznaczonej symbolem "sj", z roku poprzedniego,

sj - stopę aktualizacji równą rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca danego roku "j", według danych opublikowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Główny Urząd Statystyczny, powiększonej o różnicę pomiędzy stopą kredytu redyskontowego a stopą depozytową Narodowego Banku Polskiego obowiązującymi w dniu 30 czerwca danego roku "j";

2) do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 1, w roku "i-2", dołączył oświadczenie o wyborze korekty, o której mowa w art. 30 ust. 2, w wysokości określonej dla tego wytwórcy dla roku "i-1" w załączniku nr 4 do ustawy,

bi - współczynnik korygujący, który wynosi:

- 0,9 dla roku "i" obejmującego 2009 r. i 2010 r.,

- 0,5 dla roku "i" od roku 2011 do roku 2026,

KOWZ(i-1) - kwotę zaliczki na rok "i", w wysokości określonej we wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 1.

3.
Wysokość zasobu płynnościowego, oznaczoną symbolem "Bi", w danym roku "i", oblicza się z uwzględnieniem tych wytwórców, dla których nie dokonano korekty, o której mowa w art. 31 ust. 1, i nie wypłacono im kwoty kosztów osieroconych w wysokości określonej w załączniku nr 3 do ustawy.
4.
Jeżeli kwota środków na rachunku opłaty przejściowej oraz na lokatach, o których mowa w art. 54 ust. 1, jest niewystarczająca na wypłatę środków w ramach korekt, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1 oraz w art. 46 ust. 1, Zarządca Rozliczeń S.A. zaciąga zadłużenie na finansowanie tych wypłat.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zarządca Rozliczeń S.A. wypłaca wytwórcy w terminie, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1, część środków wynikających z korekty, o której mowa w art. 30 ust. 1 lub 2 oraz art. 46 ust. 1, proporcjonalnie do udziału danego wytwórcy w ogólnej sumie środków przeznaczonych na wypłatę korekt, a pozostałą część środków Zarządca Rozliczeń S.A. wypłaca w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym dokonywane są te korekty.
6. 
(uchylony).
7. 
(uchylony).
8. 
(uchylony).