Rozdział 5 - Przepisy przejściowe i końcowe. - Zasady organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.52.268

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1991 r.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  25.
Do czasu wydania przepisów, o których mowa w § 4 ust. 6, § 6 ust. 2, § 11, 12 ust. 2, § 15 ust. 4 i 6, § 17 ust. 1 i § 23 ust. 5, obowiązują przepisy dotychczasowe ze zmianami wynikającymi z niniejszego rozporządzenia.
§  26.
Zasady organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, określone w rozporządzeniu, mogą mieć odpowiednie zastosowanie do osób uczących się w szkołach zawodowych dla pracujących.
§  27.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 37, poz. 219, z 1975 r. Nr 14, poz. 85 i z 1984 r. Nr 3, poz. 16) skreśla się § 3 i 9 ust. 2.
§  28.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie zasad organizowania w zakładach pracy praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół zawodowych (Dz. U. Nr 9, poz. 53).
§  29.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r.