Zasady organizacji przychodni dla studentów. - Dz.U.1956.11.59 - OpenLEX

Zasady organizacji przychodni dla studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.11.59

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 17 kwietnia 1956 r.
w sprawie zasad organizacji przychodni dla studentów.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
W każdej miejscowości, w której są szkoły wyższe, organizuje się przychodnię dla studentów.
1.
Przychodnia dla studentów wykonuje opiekę zdrowotną nad studentami szkół wyższych i słuchaczami studiów przygotowawczych przy tych szkołach oraz aspirantami naukowymi i artystycznymi, zwanymi dalej "studentami".
2.
Ze świadczeń ambulatoryjnych przychodni mogą ponadto korzystać pracownicy nauki zatrudnieni w szkołach wyższych.
1.
Do zadań przychodni dla studentów należy zapobieganie chorobom i ich leczenie, a w szczególności:
1)
przeprowadzanie okresowych badań lekarskich;
2)
poradnictwo sportowe;
3)
poradnictwo przeciwgruźlicze;
4)
udzielanie świadczeń ambulatoryjnych;
5)
udzielanie świadczeń leczniczych w domach (internatach) przeznaczonych dla studentów chorych;
6)
odbywanie wizyt domowych u obłożnie chorych; w przypadku gdy odbywanie wizyt przez przychodnie byłoby utrudnione, właściwe wydziały (zarządy) zdrowia zlecą wizytowanie obłożnie chorych studentów lekarzom najbliższych przychodni rejonowych;
7)
orzekanie o czasowej niezdolności do zajęć związanych ze studiami lub do pracy;
8)
wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia studentów oraz o przydatności do szkolenia w ramach studium wojskowego i wychowania fizycznego;
9)
wydawanie orzeczeń lekarskich o potrzebie leczenia uzdrowiskowego i współdziałanie z instancjami Zrzeszenia Studentów Polskich przy wydawaniu skierowań na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne;
10)
kontrola stanu sanitarnego szkół wyższych, domów (internatów) i stołówek studenckich oraz ich stanu bezpieczeństwa i higieny;
11)
współdziałanie z organami państwowej inspekcji sanitarnej;
12)
wykonywanie zadań zleconych przez organy zwierzchnie.
2.
Wydawanie orzeczeń o przydatności studentów do szkolenia wojskowego w ramach studium wojskowego (§ 3 ust. 1 pkt 8) następuje na zasadach i w trybie określonych w przepisach o badaniu lekarskim i ocenie fizycznej zdolności studentów szkół wyższych do odbywania wojskowego szkolenia, wydanych przez Ministra Obrony Narodowej.
1.
W skład przychodni dla studentów wchodzą jako ich komórki organizacyjne: gabinety, poradnie, punkty lekarskie i pielęgniarskie oraz izby chorych.
2.
W miejscowościach, w których istnieją dwie lub więcej szkół wyższych, w skład przychodni dla studentów mogą ponadto wchodzić oddziały zorganizowane przy poszczególnych szkołach wyższych.
3.
Komórki organizacyjne, o których mowa w ustępach poprzedzających, udzielają studentom świadczeń określonych przez kierownika przychodni dla studentów w ramach jej zadań.
1.
Na czele przychodni dla studentów stoi kierownik, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich zatrudnionych w niej pracowników.
2.
Do obowiązków kierownika należy kierowanie działalnością przychodni, a w szczególności:
1)
ustalenie planów działalności;
2)
analiza zdrowotności i zachorowalności wśród studentów;
3)
opracowywanie projektów planów gospodarczych i finansowych;
4)
zgłaszanie wniosków w sprawach osobowych i zaopatrzenia;
5)
składanie właściwemu rektorowi lub rektorom szkół wyższych sprawozdań z działalności;
6)
branie udziału na zaproszenie rektora szkoły wyższej w zebraniach zwoływanych w sprawie opieki nad zdrowiem studentów oraz składanie na tych zebraniach sprawozdań.
3.
Na czele oddziałów przychodni dla studentów stoją kierownicy, do których stosuje się odpowiednio przepisy ustępów poprzedzających.
1.
Przychodnie dla studentów są organizowane i prowadzone:
1)
w m. st. Warszawie i m. Łodzi - przez zarządy służby zdrowia prezydiów rad narodowych tych miast;
2)
w pozostałych miejscowościach - przez wydziały zdrowia prezydiów miejskich rad narodowych.
2.
Do zadań wydziałów zdrowia (zarządu służby zdrowia) należy w szczególności:
1)
powoływanie i zwalnianie kierownika przychodni dla studentów oraz na jego wniosek kierowników oddziałów tej przychodni;
2)
ustalanie na wniosek kierownika przychodni dla studentów - obsady osobowej, ilości i rodzaju gabinetów, poradni i urządzeń pomocniczych;
3)
zgłaszanie wniosków zainteresowanym rektorom szkół wyższych w sprawach pomieszczeń przychodni dla studentów;
4)
zapewnienie zaopatrzenia w sprzęt medyczny, leki i środki opatrunkowe;
5)
zapewnienie studentom świadczeń leczniczych przekraczających zakres działania przychodni dla studentów.
Organizacja istniejących zakładów leczniczo-zapobiegawczych dla studentów powinna być dostosowana do przepisów niniejszego rozporządzenia w ciągu trzech miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.