Zasady organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1677

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 sierpnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 sierpnia 2023 r.
w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych

Na podstawie art. 83 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 127, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 818 i 1606) zarządza się, co następuje:
1. 
Ośrodek diagnostyczny, zwany dalej "ośrodkiem", organizuje się w wydzielonej części zakładu karnego lub aresztu śledczego.
2. 
W ośrodku powinny znajdować się co najmniej następujące pomieszczenia:
1)
cele mieszkalne dla skazanych objętych badaniami psychologicznymi i psychiatrycznymi, zwanymi dalej "badaniami";
2)
pokoje dla personelu, w tym przeznaczone do prowadzenia badań;
3)
pomieszczenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowych i wychowania fizycznego.
1. 
Dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego, zwany dalej "dyrektorem zakładu", kieruje skazanego na badania w ośrodku na pisemny i uzasadniony wniosek psychologa, wychowawcy lub psychiatry wraz z załączoną pisemną zgodą skazanego.
2. 
W przypadku braku zgody skazanego na poddanie się badaniom, dyrektor zakładu występuje z wnioskiem do sędziego penitencjarnego o zarządzenie przeprowadzenia badań bez zgody skazanego.
3. 
Psycholog lub wychowawca zgłasza skierowanego skazanego na badania za pomocą Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, zwanej dalej "Centralną Bazą".
4. 
Kierownik ośrodka niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wyznacza w Centralnej Bazie termin przyjęcia do ośrodka.
5. 
Badania w ośrodku nie powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie.
6. 
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek prowadzącego badania, kierownik ośrodka przedłuża badania na czas niezbędny do ich przeprowadzenia i odnotowuje ten fakt w Centralnej Bazie.
7. 
O zakończeniu badań kierownik ośrodka powiadamia sędziego penitencjarnego, który zarządził przeprowadzenie badań bez zgody skazanego.
1. 
Dobór metod badań i zakres ich stosowania ustalają odpowiednio psycholog lub lekarz psychiatra wykonujący badanie.
2. 
Na podstawie przeprowadzonych badań psycholog sporządza orzeczenie psychologiczno-penitencjarne, a lekarz psychiatra opinię psychiatryczną.
3. 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań zawartych w orzeczeniu psychologiczno-penitencjarnym dokonuje się weryfikacji decyzji klasyfikacyjnej, o której mowa w art. 82 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
1. 
Orzeczenie psychologiczno-penitencjarne sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Orzeczenie psychologiczno-penitencjarne zamieszcza się w Centralnej Bazie.
1. 
Opinię psychiatryczną sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Opinię psychiatryczną sporządza się w 2 egzemplarzach. Oryginał opinii załącza się do dokumentacji medycznej skazanego.
Dokumentację ośrodka stanowią wyniki badań wraz z egzemplarzem orzeczenia psychologiczno-penitencjarnego oraz egzemplarzem opinii psychiatrycznej, ewidencja skazanych skierowanych na badania i objętych badaniami, zawierająca w szczególności imię i nazwisko skazanego, imię ojca, datę przyjęcia do ośrodka oraz termin rozpoczęcia i zakończenia badań.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNO-PENITENCJARNE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

OPINIA PSYCHIATRYCZNA

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych (Dz. U. poz. 369), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1268).