§ 2. - Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. - Dz.U.2020.1280 t.j. - OpenLEX

§ 2. - Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1280 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
§  2. 
1. 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.
2. 
Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności:
1)
z niepełnosprawności;
2)
z niedostosowania społecznego;
3)
z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4)
z zaburzeń zachowania lub emocji;
5)
ze szczególnych uzdolnień;
6)
ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7)
z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8)
z choroby przewlekłej;
9)
z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10)
z niepowodzeń edukacyjnych;
11)
z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12)
z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3. 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.