Art. 7. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne. - Dz.U.1991.94.422 - OpenLEX

Art. 7. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.94.422

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  7. 19

 

1.
Jeżeli w wykazach, o których mowa w art. 4 ust. 5, posłużono się międzynarodową lub handlową nazwą leku, apteka może wydać, na zasadach określonych w art. 4 ust. 1, lek, którego cena nie przekracza limitu ceny ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. W przypadku wydania leku, którego cena przekracza limit ceny, apteka pobiera ponadto dopłatę w wysokości różnicy między ceną wydawanego leku a wysokością limitu ceny.
2.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej ustala limity cen dla leków posiadających tę samą nazwę międzynarodową, a wymienionych w wykazach leków podstawowych i leków uzupełniających oraz leków, o których mowa w art. 11, pod nazwami handlowymi, a także dla leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym zakresie działania terapeutycznego. Refundacja, o której mowa w art. 12a, ceny leku wydawanego bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością nie może przekraczać ustalonego limitu ceny.
3.
Jeżeli w wykazach obok nazwy międzynarodowej leku wymienia się również nazwy handlowe leku, apteka może wydać, na zasadach określonych w art. 4 ust. 1, również inny lek dopuszczony do obrotu, nie zamieszczony w tych wykazach, a objęty tą samą nazwą międzynarodową, pod warunkiem że jego cena nie jest wyższa od limitu ceny, a jeżeli limit nie został ustalony - od ceny leku zamieszczonego w wykazach.
4.
Jeżeli wystawiający receptę nie dokonał odpowiedniej adnotacji na druku recepty wskazującej na niemożność dokonywania zamiany przepisanego leku w ramach leków objętych tą samą nazwą międzynarodową, apteka ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku, którego cena nie przekracza limitu ceny ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
4a. 20
Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do środków antykoncepcyjnych.
5.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może ustalać limit ceny artykułów sanitarnych wydawanych za opłatą ryczałtową na zasadach określonych w art. 9 ust. 2.
19 Art. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz.U.95.138.684) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 marca 1996 r.
20 Art. 7 ust. 4a dodany przez art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.96.139.646) z dniem 4 stycznia 1997 r.