Art. 4. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne. - Dz.U.1991.94.422 - OpenLEX

Art. 4. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.94.422

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  4. 7

 

1. 8
W aptekach ogólnodostępnych oraz w aptekach zakładowych podległych Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, a także w aptekach zakładowych przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", leki podstawowe, uzupełniające, recepturowe i środki antykoncepcyjne są wydawane osobom uprawnionym na podstawie recepty:
1)
po wniesieniu opłaty ryczałtowej - za leki podstawowe i recepturowe,
2)
za odpłatnością w wysokości 30% albo 50% ceny - za leki uzupełniające i środki antykoncepcyjne.
2.
W przypadku gdy cena leku określonego w ust. 1 pkt 1 jest niższa od opłaty ryczałtowej, obowiązuje odpłatność w wysokości ceny leku.
3. 9
Leki i środki antykoncepcyjne nie wymienione w ust. 1 wydawane są za pełną odpłatnością.
4.
Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do osób, które na podstawie i w zakresie określonym ustawą są uprawnione do otrzymania leku bezpłatnego do wysokości ustalonego limitu ceny lub leku bezpłatnego.
5. 10
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, ustala, w drodze rozporządzenia, wykazy leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych oraz określa wysokość odpłatności za leki uzupełniające i środki antykoncepcyjne, o której mowa w ust. 1 pkt 2. Wykazy te aktualizowane są raz w roku; częstsze zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rozszerzenia wykazu o nowe leki.
7 Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz.U.95.138.684) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 marca 1996 r.
8 Art. 4 ust. 1 zmieniony przez art. 4 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.96.139.646) z dniem 4 stycznia 1997 r.
9 Art. 4 ust. 3 zmieniony przez art. 4 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.96.139.646) z dniem 4 stycznia 1997 r.
10 Art. 4 ust. 5 zmieniony przez art. 4 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.96.139.646) z dniem 4 stycznia 1997 r.