Art. 24a. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne. - Dz.U.1991.94.422 - OpenLEX

Art. 24a. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.94.422

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  24a. 32

 

1.
Leki podstawowe, uzupełniające, recepturowe i wydawane na podstawie art. 11 oraz artykuły sanitarne są wydawane bezpłatnie do wysokości limitu ceny, w aptekach ogólnodostępnych oraz w aptekach zakładowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także w aptekach zakładowych przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" - osobom uprawnionym i nieuprawnionym, poszkodowanym w wyniku powodzi z lipca 1997 r. i z tego powodu znajdującym się w niedostatku.
2.
Podstawą do bezpłatnego wydania z aptek leków i artykułów sanitarnych, o których mowa w ust. 1, jest recepta według wzoru Mz/Pom-31 z dopiskiem "powódź". Lekarz wystawiający taką receptę odnotowuje fakt jej wystawienia w dokumentacji medycznej.
3.
Osoba ubiegająca się o wystawienie recepty, o której mowa w ust. 2, powinna legitymować się zaświadczeniem wydanym przez organ gminy stwierdzającym okoliczności, o których mowa w ust. 1.
4.
Refundacja, o której mowa w art. 12a, obejmuje również cenę leku lub artykułu sanitarnego wydawanego z apteki bezpłatnie na zasadach określonych w niniejszym artykule.
32 Art. 24a dodany przez art. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. (Dz.U.97.80.502) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 lipca 1997 r. Artykuł ten obowiązuje do 31 października 1997 r.