Art. 23. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne. - Dz.U.1991.94.422 - OpenLEX

Art. 23. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.94.422

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  23.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 62 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Zaopatrzenie w leki bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością oraz zaopatrzenie w artykuły sanitarne określa odrębna ustawa.",

2)
w art. 63:
a)
dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zaopatrzenie w leki bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością oraz zaopatrzenie w artykuły sanitarne określa odrębna ustawa.",

b)
dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3.