Art. 21. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne. - Dz.U.1991.94.422 - OpenLEX

Art. 21. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.94.422

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  21.

W ustawie z dnia 28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitarnych i aptekach (Dz. U. Nr 3,poz. 19, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 34, poz198 i z 1991 r. Nr 8, poz.27) w art. 32:

1)
w ust. 1 dodaje się po kropce zdanie w następującym brzmieniu: "Apteki zapewniają zaopatrzenie w leki zamieszczone w ustalonych na podstawie odrębnych przepisów wykazach leków podstawowych oraz uzupełniających, w tym leki, których ceny odpowiadają limitom cen ustalonym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.",
2)
dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Wojewoda może zwolnić aptekę, na jej wniosek, z obowiązku utrzymywania określonych leków umieszczonych w wykazach, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie spowoduje to istotnych trudności w nabywaniu leków.",

3)
dotychczasowy ust. 2 i 3 oznacza się jako ust. 3 i 4.