Art. 20. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne. - Dz.U.1991.94.422 - OpenLEX

Art. 20. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.94.422

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  20.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267,z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r. Nr 1 poz 1 z 1989 r. Nr 35, poz.190 i 192, z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61, Nr 36, poz. 206, Nr 66, poz. 390 i Nr 87, poz. 506 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24 i Nr 80, poz. 350) w art. 8:

1)
w ust. 1:
a)
w pkt 2 skreśla się wyrazy "leki" oraz "opatrunkowe i",
b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zaopatrzenie w leki bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością na zasadach i w zakresie określonych w odrębnej ustawie"

2)
w ust. 2 wyrazy "w ust. 1" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 pkt 1 i 2".