Art. 17. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne. - Dz.U.1991.94.422 - OpenLEX

Art. 17. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.94.422

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  17.

W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 16,poz. 134, z 1972 Nr 53, poz. 341 i 324, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i Nr47, poz. 282, z 1979 r. Nr 15, poz. 97, z 1983 r. Nr 16, poz. 78, z 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 34, poz.178 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 4, poz. 19 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234) w art. 44 ust. 1:

1)
w pkt 1 przed wyrazami "bezpłatna wojskowa pomoc lecznicza" dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem pkt 2"
2)
dodaje się nowy pkt 2 w brzmieniu:

"2) zaopatrzenie w leki bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością oraz zaopatrzenie w artykuły sanitarne na zasadach i w zakresie określonych w odrębnej ustawie".

3)
dotychczasowy pkt 2 oznacza się jako pkt 3.