Art. 12a. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne. - Dz.U.1991.94.422 - OpenLEX

Art. 12a. - Zasady odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.94.422

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1997 r.
Art.  12a. 30

 

1. 31
Apteka otrzymuje refundację ceny leku, artykułu sanitarnego, preparatu diagnostycznego lub sprzętu jednorazowego użytku wydawanego osobie uprawnionej bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. Refundacja obejmuje również cenę środka antykoncepcyjnego wydawanego <<osobie uprawnionej>> za częściową odpłatnością.
2.
Refundacja, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest z budżetu państwa przez dysponentów środków budżetowych przeznaczonych na ten cel, w oparciu o jednolitą umowę refundacyjną.
3.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określa, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej, szczegółowe zasady oraz tryb refundacji, a także sposób przekazywania przez aptekę danych o obrocie lekami refundowanymi i ich zakres.
30 Art. 12a dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz.U.95.138.684) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 marca 1996 r.
31 Art. 12a ust. 1 zmieniony przez art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.96.139.646) z dniem 4 stycznia 1997 r.