Zasady odbywania rocznej praktyki w aptekach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.73.347

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 19 lipca 1993 r.
w sprawie zasad odbywania rocznej praktyki w aptekach. *

Na podstawie art. 6 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452 oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie dotyczy osoby, która po uzyskaniu w kraju dyplomu magistra farmacji lub po uzyskaniu za granicą dyplomu uznanego w kraju za równorzędny zamierza uzyskać po odbyciu rocznej praktyki w aptece, zwanej dalej "praktyką", prawo samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza, zwanej dalej "praktykantem".
1.
Praktykant, z zastrzeżeniem ust. 2, odbywa praktykę w aptece ogólnodostępnej typu A lub zakładowej typu I i II na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
2.
Dopuszcza się możliwość odbywania praktyki w innej niż wymieniona w ust. 1 aptece, pod warunkiem umożliwienia praktykantowi odbycia części zajęć praktycznych w aptece o pełnym zakresie czynności.
Apteka jest obowiązana do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki, a w szczególności:
1)
zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, urządzeń, aparatury, sprzętu, surowców farmaceutycznych i innych materiałów zgodnie z programem praktyki,
2)
zapoznania praktykanta z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o zachowaniu tajemnicy służbowej,
3)
zapewnienia praktykantowi na czas odbywania praktyki odzieży roboczej i ochronnej oraz środków higieny przewidzianych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.
1.
Praktykant odbywa praktykę zgodnie z programem ustalonym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Naczelną Radą Aptekarską.
2.
Program powinien przewidywać zajęcia praktyczne, obejmujące wszystkie czynności fachowe, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek, umożliwiając praktykantowi nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu,a w szczególności w sporządzaniu, przechowywaniu, wydawaniu, sprawdzaniu tożsamości i jakości środków farmaceutycznych oraz w czynnościach administracyjnych i finansowych.
1.
Praktyką kieruje kierownik apteki lub wyznaczony przez kierownika apteki aptekarz posiadający specjalizację z dziedziny farmacji aptecznej, zwany dalej "opiekunem". Opiekun może kierować jednocześnie praktyką najwyżej dwóch praktykantów.
2.
O osobach rozpoczynających praktykę kierownik apteki powiadamia okręgową izbę aptekarską.
3.
Do obowiązków opiekuna należy:
1)
sporządzanie planu i harmonogramu zajęć praktycznych i nadzór ich wykonania,
2)
prowadzenie zajęć praktycznych w aptece,
3)
dokonanie oceny kwalifikacji praktykanta niezbędnej do wydania zaświadczenia o odbyciu rocznej praktyki w aptece.
Praktykant w obecności opiekuna lub innego aptekarza może samodzielnie wykonywać czynności fachowe obejmujące sporządzanie leków recepturowych i wydawanie leków oraz sprawdzanie ich tożsamości, z wyłączeniem leków bardzo silnie działających, zawierających truciznę, środek odurzający lub środek psychotropowy. Pozostałe czynności fachowe praktykant może wykonywać tylko pod bezpośrednim nadzorem opiekuna.
1.
Praktykant prowadzi "Dziennik praktyki aptekarskiej", w którym odnotowuje wykonywane zajęcia praktyczne.
2.
Wpisy w "Dzienniku praktyki aptekarskiej" wymagają potwierdzenia i zaliczenia przez opiekuna bądź osobę prowadzącą zajęcia lub nadzorującą zajęcia.
1.
Kierownik apteki wydaje zaświadczenie o odbyciu rocznej praktyki aptekarskiej po stwierdzeniu na podstawie "Dziennika praktyki aptekarskiej", że praktykant wykonał i zaliczył wszystkie zajęcia objęte programem praktyki .Przed wydaniem zaświadczenia kierownik apteki zapoznaje przedstawicieli okręgowej izby lekarskiej z oceną kwalifikującą praktykanta do uzyskania zaświadczenia.
2.
Wzór zaświadczenia o odbyciu rocznej praktyki aptekarskiej stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZAŚWIADCZENIE

(pieczęć apteki)

Lp .............................. .......................................

(miejscowość, data)

o odbyciu rocznej praktyki aptekarskiej

Zaświadcza się, że:

Pan/Pani mgr farmacji ...................................................................................................................

(imię i nazwisko)

syn, córka ......................................................................................................................................

(imię matki i ojca)

zamieszkały(a) w ...........................................................................................................................

posiadający(a) dyplom nr ..............................................................................................................

(nazwa i siedziba uczelni oraz kierunek studiów)

.......................................................................................................................................................

ukończył(a) roczną praktykę aptekarską

w okresie od ............................................................. do ..............................................................

w aptece ........................................................................................................................................

(nazwa, siedziba)

.....................................

(kierownik apteki)

* Z dniem 1 października 2002 r. nin. rozporządzenie traci moc w części sprzecznej z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U.01.126.1381), na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U.01.126.1382).