Zasady obrotu towarowego między wolnym obszarem celnym a zagranicą oraz między wolnym obszarem celnym, a pozostałym obszarem celnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.27.186

Akt utracił moc
Wersja od: 15 sierpnia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 lipca 1988 r.
w sprawie zasad obrotu towarowego między wolnym obszarem celnym a zagranicą oraz między wolnym obszarem celnym a pozostałym obszarem celnym.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1975 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1984 r. Nr 57, poz. 290 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181) zarządza się, co następuje:
Wolny obszar celny do celów obrotu towarowego traktuje się jak zagranicę, z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia.
1.
Obrót towarowy między wolnym obszarem celnym a pozostałym obszarem celnym odbywa się zgodnie z przepisami prawa celnego, regulującymi obrót towarowy z zagranicą.
2.
Obrót towarowy między wolnym obszarem celnym a zagranicą odbywa się zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi, regulującymi obrót towarowy z zagranicą, z wyjątkami określonymi w rozporządzeniu.
Obrót towarowy między wolnym obszarem celnym a pozostałym obszarem kraju oraz między wolnym obszarem celnym a zagranicą podlega kontroli celnej.
1.
Przywóz towarów do wolnego obszaru celnego z zagranicy, wywóz towarów z wolnego obszaru celnego za granicę oraz przewóz towarów między wolnym obszarem celnym a zagranicą nie wymaga pozwolenia na przywóz i wywóz i jest wolny od należności celnych, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 i 3.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przewozu towarów przez pozostały obszar celny.
3.
Przywóz towarów do wolnego obszaru celnego z zagranicy, przeznaczonych do spożycia na tym obszarze, odbywa się zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami regulującymi przywóz towarów z zagranicy. Przepisu tego nie stosuje się do towarów przeznaczonych do spożycia na statkach morskich w czasie rejsów do portów zagranicznych.
Zasady i warunki ruchu osobowego między wolnym obszarem celnym a pozostałym obszarem celnym i zagranicą oraz prowadzenia na wolnym obszarze celnym działalności gospodarczej określą odrębne przepisy.
Przywóz, wywóz i przewóz między wolnym obszarem celnym a zagranicą towarów, których posiadanie lub którymi obrót jest z mocy odrębnych przepisów albo umów międzynarodowych zabroniony lub poddany ograniczeniom, może nastąpić tylko w razie spełnienia warunków określonych w tych przepisach lub umowach.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.